Recht auf Sterben - Mission am Mekong

Alexander Krauß: Wort Gottes statt Zeitgeist predigen - Christen verbreiten das Wort Gottes entlang des Mekong Flusses